ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πληροφορίες για τον διαχειριστή:
Το όνομα του διαχειριστή είναι R
ival Shoes Bulgaria EOOD. Η εταιρεία ασκεί την κύρια δραστηριότητά της στον τομέα της παραγωγής, διανομής και πώλησης υποδημάτων.

Τοποθεσία και επαφές:

Δημοκρατία της Βουλγαρίας, Σόφια, οδός Srebarna 28

Τηλέφωνο: +359 896 736244

Ελ. mail: office@nine.zone

Ιστοσελίδα:

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Διευθυντής της Rival Shoes Bulgaria EOOD

Διαβάστε προσεκτικά την τρέχουσα Πολιτική απορρήτου του Rival Shoes Bulgaria EOOD και σε περίπτωση που έχετε απορίες, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε τη συλλογή και τη χρήση πληροφοριών, όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Εάν δεν συμφωνείτε με κανέναν από τους όρους που περιέχονται σε αυτήν την πολιτική, δεν συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και να μην παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες μας δεν απαιτούν καμία μορφή εγγραφής, η οποία σας επιτρέπει να επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας χωρίς να μας ενημερώσετε ποιοι είστε.

Ωστόσο, για ορισμένες υπηρεσίες μπορεί να χρειαστεί να μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα. Σε μια τέτοια περίπτωση, εάν επιλέξετε να μην παρέχετε τα προσωπικά στοιχεία που ζητάμε, δεν θα μπορέσετε να έχετε πρόσβαση σε ορισμένα μέρη του ιστότοπου και δεν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε στο αίτημά σας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε από εσάς είναι:

Κατηγορία προσωπικών δεδομένων:

- "συμβατικά" προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email,

- ενιαίου αριθμού μητρώου εάν θέλετε να σας εκδοθεί τιμολόγιο ·

Πηγή:

από το υποκείμενο δεδομένων (το φυσικό πρόσωπο που παρέχει τα δεδομένα του) ·

Δηλώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε θα χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:

1. σύναψη και εκτέλεση εξ αποστάσεως συμβολαίου - διαδικτυακή πώληση ·

2. διαφημιστικές εκστρατείες και εκστρατείες για προώθηση αγαθών.

Ο λόγος που μας δίνει το δικαίωμα επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι:

1. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης με εσάς ή την πρόθεσή μας να συνάψουμε συμβόλαιο ·

2. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τη νομική μας υποχρέωση (π.χ. φορολογία και λογιστική) ·

3. η επεξεργασία βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας (π.χ. νομική προστασία, ασφάλεια και προστασία ιδιοκτησίας, ανάλυση εμπορικών πληροφοριών για τη βελτίωση της υπηρεσίας) ·

4. η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.

Οι ακόλουθοι οργανισμοί / άτομα θα λάβουν τα προσωπικά σας στοιχεία:

1. πάροχοι υπηρεσιών με τους οποίους έχουμε συνάψει συμφωνία εμπιστευτικότητας (π.χ. λογιστική εταιρεία) ·

2. κρατικοί και δημοτικοί φορείς δυνάμει νομικής υποχρέωσης για εμάς.

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν επίσης να μοιραστούν σε άλλα τρίτα μέρη που ενεργούν εκ μέρους μας για περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά, ή να υποστούν νομική επεξεργασία με άλλο τρόπο, όπως η παροχή υπηρεσιών, αξιολόγηση της χρησιμότητας αυτού του ιστότοπου, προώθησης αγαθών, διαχείρισης δεδομένων ή τεχνικής υποστήριξης.

Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν συμφωνήσει μαζί μας να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα μόνο για τον συμφωνημένο σκοπό και να μην πουλήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, καθώς και να μην τα αποκαλύψουμε σε τρίτα μέρη, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο, που επιτρέπεται από εμάς ή ορίζεται στην παρούσα Πολιτική εμπιστευτικότητας.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ:

Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι για την επεξεργασία δεδομένων (π.χ. για τη σύναψη και την εκτέλεση μιας σύμβασης, νομική υποχρέωση κ.λπ.), θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους σκοπούς που υποδεικνύονται από εμάς ή για σκοπούς που αναφέρονται ρητά στη συγκατάθεση. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να δοθεί με την αποδοχή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου (ειδοποίηση εμπιστευτικότητας για διαχείρηση των προσωπικών δεδομένων) ή από ένα ξεχωριστό έγγραφο, δείγμα του οποίου θα παρέχουμε.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, παρέχοντας μας μια γραπτή δήλωση σχετικά με το σκοπό αυτό ή συμπληρώνοντας ένα έντυπο που παρέχεται από εμάς.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε χώρα εκτός ΕΕ ή σε διεθνή οργανισμό.

Η Rival Shoes Bulgaria EOOD δεν σκοπεύει να πραγματοποιήσει τέτοια διαβίβαση προσωπικών δεδομένων και σε περίπτωση που προκύψει τέτοια πρόθεση, θα λάβει τη συγκατάθεσή σας εκ των προτέρων.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Rival Shoes Bulgaria EOOD θα αποθηκεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα όχι περισσότερο από 1 (ένα) έτος μετά τη λήξη του καταστατικού των περιορισμών για πιθανές αξιώσεις σε σχέση με την εκτέλεση συμβάσεων και την παροχή υπηρεσιών που έχουμε συνάψει μαζί σας.

Το γενικό καθεστώς των περιορισμών σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία είναι 5 (έτη). Σε πολλές περιπτώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. Λογιστικός Νόμος, Κώδικας Διαδικασίας Φορολογίας και Κοινωνικής Ασφάλισης), είμαστε υποχρεωμένοι να αποθηκεύουμε δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τα δεδομένα θα αποθηκευτούν ως εξής: σε χαρτί και ηλεκτρονικά μέσα, καθώς θα προσπαθούμε να εφαρμόσουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, απώλειας ή καταστροφής.

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων είναι τα εξής:

Ανά πάσα στιγμή κατά την αποθήκευση ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

1. να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων από την Rival Shoes Bulgaria EOOD και το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα ·

2. να ζητήσετε από την Rival Shoes Bulgaria EOOD τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή κατάλληλη για μεταφορά σε άλλο διαχειριστή ή να μας ζητήσετε να το πράξουμε χωρίς να σας εμποδίσουμε ·

3. να ζητήσετε από τη Rival Shoes Bulgaria EOOD να διορθώσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα ανακριβή προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τα δεδομένα που δεν είναι πλέον ενημερωμένα.

4. να ζητήσετε από τη Rival Shoes Bulgaria EOOD τα προσωπικά σας δεδομένα να διαγραφούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση βάσει του οποιουδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

• τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

• όταν έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας.

• όταν έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία,

• όταν η επεξεργασία είναι παράνομη.

• όπου τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να συμμορφωθούν με μια νομική υποχρέωση βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ ή της νομοθεσίας ενός κράτους μέλους που ισχύει για εμάς ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ·

Μπορεί να αρνηθούμε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τους ακόλουθους λόγους:

• να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση εκ μέρους μας,

• να δημιουργήσει, να ασκήσει ή να υπερασπιστεί νομικές αξιώσεις

1. να ζητήσετε από την Rival Shoes Bulgaria EOOD να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, στη οποία περίπτωση θα αποθηκευτούν μόνο, αλλά δεν θα υποστούν επεξεργασία. Η άρνησή μας να περιορίσουμε θα εξεφραστεί ρητά μόνο γραπτώς, και είμαστε υποχρεωμένοι να το παρακινήσουμε με την νόμιμη αιτία.

2. να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή με ξεχωριστό αίτημα που μας απευθύνεται ·

3. να αντιταχθείτε σε ορισμένους τύπους επεξεργασίας, όπως το άμεσh προώθηση αγαθών (ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα) ·

4. ένσταση κατά της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ

5. να μην αποτελέσει αντικείμενο απόφασης βάσει μόνο της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ

6. εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν σκοπό που δεν καλύπτεται από αυτήν τη δήλωση απορρήτου, θα σας παράσχουμε μια καινούργια δήλωση και, εάν είναι απαραίτητο, θα ζητήσουμε εκ των προτέρων την συγκατάθεσή σας για τη νέα επεξεργασία.

Όλα τα παραπάνω αιτήματα θα προωθηθούν εάν υπάρχει τρίτος (παραλήπτες, συμπεριλαμβανομένου εκτός ΕΕ και διεθνείς οργανισμοί) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Προσωπικά δεδομένα παιδιών

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα κάτω των 18 ετών, αλλά η εγγραφή και οι πωλήσεις του ιστότοπου προορίζονται για άτομα άνω των 18 ετών.

Cookies και ετικέτες Διαδικτύου

Ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτόν τον ιστότοπο, όπως τις σελίδες που επισκέπτεστε, τον ιστότοπο από τον οποίο προέρχεστε και ορισμένες από τις αναζητήσεις που κάνετε. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο του ιστότοπου και να συλλέξουμε συνοπτικά στατιστικά στοιχεία για τους χρήστες του ιστότοπού μας για σκοπούς έρευνας εσωτερικής αγοράς.

Σε αυτήν τη διαδικασία, ενδέχεται να εγκαταστήσουμε cookie που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το όνομα τομέα του χρήστη, τον ISP, το λειτουργικό σας σύστημα και την ημερομηνία και ώρα πρόσβασης. Ένα cookie είναι ένα μικρό κομμάτι πληροφοριών που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα cookie, το οποίο θα σας επιτρέψει να αποφασίσετε εάν θέλετε να το αποδεχτείτε ή όχι.

Ωστόσο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εάν δεν αποδέχεστε cookie, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα του λογισμικού του προγράμματος περιήγησής σας. Ενδέχεται επίσης να λάβουμε υπηρεσίες από τρίτους που μας βοηθούν στη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα.

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε μερικές φορές ετικέτες Διαδικτύου (επίσης γνωστές ως "ετικέτες ενεργειών", "GIF ενός εικονοστοιχείου", "διαγραφή GIF", "αόρατα GIF" και "1-προς-1 GIF") και cookie σε αυτόν τον ιστότοπο, καθώς και για την υλοποίησή τους μέσω τρίτου - διαφημιστικού συνεργάτη ή συνεργάτη αναλυτικών στοιχείων ιστού, ο οποίος βρίσκεται και αποθηκεύει τις σχετικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) σε άλλη χώρα. Αυτές οι ετικέτες / cookie τοποθετούνται τόσο σε διαδικτυακές διαφημίσεις που οδηγούν τους χρήστες σε αυτόν τον ιστότοπο όσο και σε διάφορες σελίδες αυτού του ιστότοπου.

Χρησιμοποιούμε αυτήν την τεχνολογία για να μετρήσουμε την ανταπόκριση των επισκεπτών στους ιστότοπούς μας και την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών μας εκστρατειών (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ανοιγμάτων μιας σελίδας και των πληροφοριών που έχουν προβληθεί), καθώς και για την αξιολόγησή της αυτού του ιστότοπου από σας. Με τη βοήθεια αυτών των ετικετών / cookie, ο τρίτος συνεργάτης ή ο συνεργάτης αναλυτικών στοιχείων ιστού μπορεί να συλλέξει δεδομένα σχετικά με τους επισκέπτες των ιστοτόπων μας και άλλων, να προετοιμάσει αναφορές για εμάς σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και να παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου και Διαδίκτυο.

Αυτοί οι συνεργάτες μπορούν να παρέχουν τις πληροφορίες που συλλέγονται σε άλλους εάν υπάρχει τέτοια νομική απαίτηση ή εάν δεσμεύουν άλλους να επεξεργάζονται πληροφορίες εκ μέρους τους.

Google Analytics

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics για τον εξορθολογισμό του χαρτοφυλακίου ιστοτόπων μας με: (α) βελτιστοποίηση της επισκεψιμότητας προς και μεταξύ εταιρικών ιστότοπων και (β) ενοποίηση και βελτιστοποίηση ιστοσελίδων, εάν υπάρχει. Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται από την Google Inc. που παρέχει λεπτομερή στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα και τις πηγές επισκεψιμότητας ιστότοπων και μετρά τη μετατροπή των χρηστών σε πελάτες (μετατροπή) και πωλήσεις. Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookie που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας για να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας.

Η Google θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie εκ μέρους μας, προκειμένου να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπού μας, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και να μας παρέχει αυτές τις αναφορές για ανάλυση.

Η Google μπορεί να μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη όπου έχει νομική υποχρέωση ή εάν ένα τρίτο μέρος επεξεργάζεται δεδομένα εκ μέρους της Google. Σε καμία περίπτωση η Google δεν θα συνδυάσει ή θα συσχετίσει τη IP σας διεύθυνση με άλλα δεδομένα που αποθηκεύονται από την Google.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να σταματήσετε την εγκατάσταση και την αποθήκευση των cookie μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας. Λάβετε υπόψη ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του ιστότοπού μας.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συναινείτε στην επεξεργασία οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων που η Google θα συλλέξει για εσάς με τον τρόπο ή για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Σας ενθαρρύνουμε, μετά τη μετάβαση σε άλλους ιστότοπους, να εξοικειωθείτε με την πολιτική απορρήτου που ισχύει εκεί. Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για αυτόν τον ιστότοπο.

Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική απορρήτου

Η Rival Shoes Bulgaria EOOD διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την Πολιτική στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:

- να αλλάξει τις ισχύουσες διατάξεις, ιδίως στον τομέα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του τηλεπικοινωνιακού δικαίου, των υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά και τη ρύθμιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, οι οποίες επηρεάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας ή τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ·

- ανάπτυξη λειτουργικότητας ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που υπαγορεύονται από την πρόοδο των τεχνολογιών του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέων τεχνολογικών ή τεχνικών λύσεων που έχουν αντίκτυπο στον τομέα της Πολιτικής Απορρήτου.

Σε περίπτωση αλλαγής αυτής της Πολιτικής, θα δημοσιεύσουμε τη νέα έκδοση της Πολιτικής με μια νέα ημερομηνία.

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην εποπτική αρχή

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, διεύθυνση: Sofia 1592, Blvd. "" Καθ. Tsvetan Lazarov ”www. 2 www.cpdp.bg).

Σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της Rival Shoes Bulgaria EOOD (παραλήπτες, συμπεριλαμβανομένων εκτός ΕΕ και διεθνών οργανισμών), μπορείτε να το κάνετε στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Η τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής καθοδήγησης τίθεται σε ισχύ στις 22.05.2018.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ: